سامانه هوشمند ورزشی واسا

امکانات سامانه هوشمند ورزشی واسا

استعدادیابی تخصصی برای رشته های ورزشی مختلف، بر اساس استانداردهای موجود برای هر رشته، با انجام آزمون های پزشکی، پیکرسنجی، آمادگی جسمانی و روان شناختی

اطلاعات بیشتر

انجام آزمون های آمادگی جسمانی با استفاده از دستگاه های پیشرفته سنجش آمادگی جسمانی و مقایسه نتایج با استانداردهای آمادگی جسمانی برای سنین مختلف

اطلاعات بیشتر

ارائه گزارش های جامع سنجش ورزشکار برای آزمون های آمادگی جسمانی و استعدادیابی، امکان انجام چندین آزمون برای هر ورزشکار و مشاهده سوابق آزمون ها

اطلاعات بیشتر

دستگاه های سنجش آمادگی جسمانی

دستگاه انعطاف پذیری تنه به جلو
دستگاه انعطاف پذیری تنه به جلو به منظور تست انعطاف پذیری طراحی شده است. از این دستگاه به منظور سنجش حداکثری دامنه حرکتی مفاصل تنه استفاده می شود. انعطاف پذیری یکی از مهمترین عناصر آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت است. ضعف عضالت در انعطاف پذیری، موجب ناهماهنگی در حرکت انجام شده، همچنین باعث افزایش احتمال آسیب دیدگی عضالنی به خصوص در حرکات ورزشی می شود. با توجه به مفصل مورد نظر، از آزمونهای مختلف جهت سنجش انعطافپذیری استفاده میشود. یکی از آزمون های مهم آمادگی جسمانی انعطافپذیری تنه به جلو است که میزان انعطافپذیری عضالت پشت ساق پا، پشت ران و عضالت پشتی ستون فقرات را میسنجد.
دستگاه انعطاف پذیری تنه به پشت
دستگاه انعطاف پذیری تنه به پشت به منظور تست انعطاف پذیری طراحی شده است. از این دستگاه به منظور سنجش حداکثری دامنه حرکتی مفاصل تنه استفاده می شود. انعطاف پذیری یکی از مهمترین عناصر آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت است. ضعف عضالت در انعطاف پذیری، موجب ناهماهنگی در حرکت انجام شده، همچنین باعث افزایش احتمال آسیب دیدگی عضالنی به خصوص در حرکات ورزشی می شود. با توجه به مفصل مورد نظر، از آزمونهای مختلف جهت سنجش انعطافپذیری استفاده میشود. یکی از آزمون های مهم آمادگی جسمانی انعطافپذیری تنه به جلو است که میزان انعطافپذیری عضالت شکم ، قفسه صدری و عضالت پشتی ستون فقرات را میسنجد.
دستگاه سنجش انعطاف پذیری شانه دیجیتال
کاربرد این دستگاه بررسی میزان پیشرفت انعطاف پذیری شانه است. از این دستگاه برای اندازه گیری انعطاف شانه استفاده می شود که می توان در مراحل مختلف بعد از تمرینات انعظاف پذیری میزان پیشرفت انعطاف پذیری شانه را بررسی نمود .
دستگاه بارفیکس یا بارفیکس اصلاح شده دیجیتال
دستگاه بارفیکس دیجیتال برای ارزیابی دقیق تعداد بارفیکس استفاده می شود. عضالت درگیردر حرکت بارفیکس بخش Sternal عضله پکتورال سینه، عضله لتیسموس درسی، ترس میجر، دلتوئید خلفی، ریمبوبید، بخش میانی و پائینی عضله ترپز و عضله فلکسور ساعد درگیر میباشند. ورزشهای گوناگونی نیازمند قدرت در این عضالت هستند.
دستگاه دراز و نشست دیجیتال
از این دستگاه به منظور اندازه گیری تعداد صحیح درازنشست آزمودنی در یک دقیقه بکار می رود. تعداد دراز نشست، نشان دهنده ی قدرت عضالنی شکمی و خم کنندگی لگنی میباشد. درازنشست یک حرکت تمرینی قدرتی است که ماهیچههای شکمی و خمکننده لگن را تقویت میکند. درازنشست با خوابیدن به پشت بر روی زمین، معموالً با قراردادن دستها به طور ضربدر به روی سینه یا پشت سر و زانوهای خمشده برای کاهش فشار به عضالت کمر و ستون فقرات، و سپس بلند کردن مهرههای فوقانی و تحتانی ستون فقرات بهگونهای که هیچیک از اعضای باالتر از کفل زمین را لمس نکند، انجام میشود.
دستگاه قدسنج و ترازو دیجیتال
از این دستگاه برای اندازه گیری قدایستاده و قد نشسته و همچنین وزن فرد به طور همزمان با قد استفاده می شود.
دستگاه پرش عمودی درجا
از این دستگاه برای اندازه گیری حداکثر قدرت پایین تنه استفاده می شود. برای سنجش توان عضالنی پایین تنه، از آزمون پرش عمودی استفاده میشود. در این تست، شخص میبایست مطابق استاندارد ها در کنار دستگاه قرار بگیرد و یک پرش عمودی انجام دهد و سپس توان عضالنی را به میزان پرش شخص بر جسب اینچ و یا سانتی متر محاسبه میتوان نمود. این آزمون در ورزش هایی مانند والیبال که در آن ها پرش و توان عضالنی نقش مهمی دارد، از جمله تست های مهم شناخته میشود.
دستگاه پرش جفت طول دیجیتال
از این آزمون به منظور اندازه گیری حداکثر قدرت اندام پایین تنه استفاده می شود. این آزمون یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی را اندازه گیری می کند و شاخص خوبی برای نشان دادن سطح یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی است. در بیشتر رشته ها از جمله دو و میدانی، فوتبال، والیبال، بسکتبال و تمام رشته هایی که نیازمند قدرت حداکثری پایین تنه برای جابجایی بدن را دارد، این آزمون معیار بسیار خوبی برای سنجش و ارزیابی است.
دستگاه سنجش پرش جفت طرفین دیجیتال
از این دستگاه به منظور سنجش چاالکی و توان اندام تحتانی آزمودنی استفاده می شود. آزمون پرش جفت به طرفین یکی از ازمونهای مهم است که در بسیاری از ورزشها مانند رزمی مانند تکواندو کاربرد فراوانی دارد. همچنین این آزمون برای سنجش استقامت و توان مقاومتی در عضالت پایینی بدن استفاده می شود.
دستگاه سنجش چابکی ۴ در ۹ متر
از این دستگاه به منظور سنجش قابلیت تغییر مسیر حرکت بدن در طی دویدن استفاده می شود. در این اندازه گیری عکس العملهای مناسب در واحد زمان، مهارت، دقت، تعادل و سرعت، نیز عوامل اثر بخش در میزان چابکی فرد است. چابکی یکی از عوامل بسیار ضروری برای ورزشکاران و مجموعه ای از عوامل جسمانی دیگر از قبیل سرعت، سرعت عکس العمل، قدرت و هماهنگی و تعادل است .بنابراین فرد چابک باید کلیه عوامل جسمانی فوق را در حد قابل قبول داشته باشد. با این حال میتوان گفت این دستگاه ابزار مفید سنجشی در ورزشها و عملکردهای مختلف ورزشی است و در بسیاری از ورزش ها نقش تعیین کننده ای دارند.
دستگاه سنجش آزمون بیهوازی النکوف
از این دستگاه به منظور سنجش چاالکی و توان اندام تحتانی آزمودنی استفاده می شود. آزمون بی هوازی النکوف یکی از ازمونهای مهم است که در بسیاری از ورزشها کاربرد فراوانی دارد. همچنین این آزمون برای سنجش استقامت و توان مقاومتی در عضلات پایینی بدن استفاده می شود.
دستگاه سنجش دوی سرعت بی هوازی
با استفاده از این دستگاه می توانید میزان استقامت عضالنی در طی دویدن آزمودنی را اندازه گیری کنید. و همچنین می توانید افت و خیز شتاب و سرعت آزمودنی را در 6 مرحله مجزا و روند حفظ سرعت را در فاز- های الکتیک و هوازی بررسی کنید.
دستگاه سنجش دوی مارپیچ ایلینویز
ایلینویز یکی از معتبرترین آزمودن های چابکی در رشته های تیمی مخصوصا در فوتبال است. در این آزمون هم میزان چابکی فرد در تغییر مسیر سنجیده می شود و هم میزان سرعت و تندی ورزشکاران در رسیدن به موانع.
دستگاه سنجش تعادل پویا ستاره دیجیتال
استفاده از این دستگاه می توان میزان تعادل فرد را در مسیرهای ۷ گانه ستاره بررسی نمود .

آخرین مطالب

چگونه به استعداد ورزشی فرزند خود پی ببریم؟

راه های مختلفی برای فهمیدن اینکه فرد استعداد لازم را دارا می باشد، وجود دارد. اما هیچ کدام از آنها نمی توانند با صد در صد اطمینان بگویند که ورزشکار شما قهرمان خواهد شد، چون قهرمانی یک پروسه و فرایند پیچیده می باشد و عوامل زیادی در آن دخیل می باشد. اما روش های استعدادیابی می توانند با درصد بالایی از اطمینان مشخص کنند که ورزشکار شما می تواند در یک رشته ورزشی خاص پیشرفت کند یا نه؟

آزمون استعدادیابی چیست و با چه هدفی انجام می شود؟

آزمون استعدادیابی عموما شامل دو بخش است: آمادگی جسمانی و پیکرسنجی. بخش آمادگی جسمانی ، تناسب اندام و عضلات، انعطاف پذیری را ارزیابی می کند. پیکرسنجی آنتروپومتریک فرد ، قدرت و سرعت عضلات را در بر می گیرد. آزمون استعدادیابی می تواند وضعیت سلامت پزشکی فرد، وضعیت روانشناختی و حتی عادات غذایی فرد را نیز ارزیابی کرده و مناسب ترین ورزشی را که یک فرد می تواند انتخاب کند و در آن به موفقیت برسد را پیشنهاد دهد.